%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

To be held in Crassula Hall, Crassula Road,Betty's Bay on Saturday 15 December 2018 at 10H00.

Vind plaas in die Crassula Hall, Crassula-weg, Bettysbaai op Saterdag, 15 Desember 2018 om 10:00

 

Afrikaans onder.

Agenda
 1. Welcome & Apologies.
 2. Read the notice convening the meeting.
 3. Read and approve or amend the minutes of the previous AGM held on 19 December 2017
 4. Presentation of the Chairman’s report.
 5. Receive and adopt the financial statement and Treasurer’s report.
 6. Consider any constitution changes.
 7. Election of the Executive Committee for the 2018/19 year.
 8. Appoint an Auditor for the forthcoming year.
 9. Any other relevant business.
Note
 1. Only paid up members of the Association may cast a vote at this meeting.
 2. Any member wishing to place an item on the agenda is required to provide same in writing to the Secretary at least seven days prior to the AGM.
 3. New “blood” is always welcome in any association and we encourage any volunteers wishing to serve the community.
 4. Proposed constitution changes:
  1. Paragraph 14(a) Increase allowance of petty cash from R1000-00 to R5000-00.
  2. Paragraph 9(b) Increase allowable Committee members from 12 to 15.

Sakelys
 1. Verwelkoming en verskonings.
 2. Lees die boodskap ingevolge waarvan die vergadering byeengeroep word.
 3. Lees, wysig en keur die notule goed van die vorige AJV van 19 Desember 2017.
 4. Die voorsittersverslag.
 5. Ontvang en aanvaar die finansiële staat en die tesourier se verslag.
 6. Oorweeg enige grondwetveranderings.
 7. Verkiesing van die uitvoerende komitee vir die 2018/2019 jaar.
 8. Aanwysing van ‘n ouditeur vir die volgende jaar.
 9. Enige ander toepaslike sake.
Let wel
 1. Net opbetaalde lede van die vereniging mag tydens die vergadering stem.
 2. Enige lid wat ‘n besprekingspunt op die sakelys wil plaas, moet dit asseblief minstens 7 dae voor die AJV op skrif aan die sekeretaris voorlê.
 3. Nuwe lede is welkom in enige vereniging. Ons moedig graag vrywilligers aan om wat graag die gemeenskap wil dien.
 4. Voorgestelde wysingings aan die grondwet:
  1. Paragraaf 14(a) stel voor dat die toelating vir kleinkas van R1000-00 na R5000-00 verhoog word.
  2. Paragraaf 9(b) stel voor dat die aantal komiteelede van 12 tot 15 verhoog word.