%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Ons het vanjaar nog net een nuusbrief uitgestuur, aangesien ons dit bevraagteken of die samestelling van die brief die moeite werd is, want dit wil voorkom of die sake wat aangeroer word, nie ernstig opgeneem word nie.

We have only sent out one newsletter this year as we are questioning whether compiling this letter is worth the effort, as the issues raised seem not to be taken seriously.

(English below)
Gegroet is julle almal,

Ons het vanjaar nog net een nuusbrief uitgestuur, aangesien ons dit bevraagteken of die samestelling van die brief die moeite werd is, want dit wil voorkom of die sake wat aangeroer word, nie ernstig opgeneem word nie. Ons het ‘n tekort aan vrywilligers om met patrollies behulpsaam te wees al herhaardelik aangeroer, maar die situasie bly onveranderd. Die finansiële las van patrollering wat tans deur ’n paar lede gedoen word, is baie kommerwekkend in die lig van die aanhoudende verhoging van die brandstof pryse. By ‘n onlangse komitee vergadering het ons besluit om die volgende alternatiewe vir huiseienaars en bewoners voor te hou, naamlik:

 1. Vergoed die persone wat patrolleer. Om die konsep te implementeer en te laat werk, moet ‘n maandelikse inkomste, betaalbaar deur inwoners/huiseienaars, verkry word. Die model kan slegs werk as daar voldoende lede is wat patrolleer. Kyk na die volgende voorbeeld:

  Verdeel Bettysbaai in 4 gebiede met 2 mense per skof vir elke gebied wat 3 ure skofte werk van 7nm tot 7vm. Die getal mense wat per dag benodig word is 32. Die aantal dae wat ons kan werk is afhanklik van die veelvoude van 32 wat ons kry. Indien ons 7 dae per week werk, benodig ons 224 patrolleerders wat elk een keer per week werk. Die tipe dienste benodig ‘n vasgestelde diens rooster, addisionele uitrusting bv. radios, as ook mense wat die beplanning en skedulering van patollies sal moet doen. Indien ons lede vergoed teen R70 per skof van 3 ure, beloop die koste R2 240/dag of R67 200 per maand. Indien ons huis eienaars/bewoners R50 /maand vra om lid te word van die BBBW word 1344 mense benodig wat ‘n debiet aftrekking sal teken vir die befondsing van dienste 7 dae per week. Die konsep voorbeeld is soortgelyk aan die model wat in Kleinmond gevolg word.
 2. Tans is die mense wat gereeld werk hoofsaaklik afkomstig uit die Sunny Seas en Jocks Baai gebiede. Ons kan voortgaan om ‘n beroep te doen op vrywilligers, soos tans en dan slegs in die gebiede werk waar die vrywilligers woonagtig is. Dit beteken dat daar in sekere gebiede nie gepatrolleer sal word nie, in die afwesigheid van vrywilligers.
 3. Laat vaar voortaan alle patrollering.
 4. Beweeg weg van die werkswyse om te patrolleer en belê in tegnologie. Dit behels die installering van kameras op strategiese plekke en verkryging van die befondsing deur ‘n spesiale aanslag gebied (SAG) aftekondig, deur Overstrand Munisipaliteit. Die proses is begin, maar op die ys geplaas tot dat ‘n mandaat van eienaars en inwoners verkry is. Die proses sal gereël word met die samewerking van (OM) Dit is hoogs onwaarskynlik dat beide die SAG en die voorbeeld in paragraaf 1 bogenoem, bekostigbaar sal wees. As die SAG aanvaar en geimplementeer word, sal die patrollies waarskynlik beduidend afgeskaal kan word.

Menige huis-eienaars/bewoners mag reken dat hulle die nodige installasies en voorsorgmaatreëls by hul wonings getref het (alarm-stelsel, GBTV kameras, diefwering, gewapende reaksie en voldoende versekering) hoekom moet hulle betaal? Dit is ‘n baie geldige vraag, maar die gene moet onthou dat die markwaarde van jou eiendom ook bepaal word deur die algehele misdaad situasie in Bettysbaai. Die feit dat jou woning beveilig is gaan nie saakmaak as Bettysbaai ‘n misdaad geteisterde gebied word nie.

Ons benodig terugvoering van huis-eienaars en bewoners aangesien die manier waarop ons tans werk nie langer volhoubaar is nie. Dit is ‘n hartseer toedrag van sake aangesien dit blyk dat die meerderheid mense nie ge- interesseerd is in die misdaad situasie in Bettysbaai nie, asook nie in die iniatiewe wat die BBBW inplek probeerstel nie.

U reaksie op dié skrywe, deur ‘n epos te stuur word waardeer.
BuurtwagGroete
Om ons in staattestelom die databasisop datum tehou, word u versoek omenige verandering in u kontakbesonderhede na ons epos adres deur te gee.


Greetings to you all,

We have only sent out one newsletter this year as we are questioning whether compiling this letter is worth the effort, as the issues raised seem not to be taken seriously. We have raised the issue of a shortage of volunteers to assist with patrols many times and the situation remains unchanged.

The financial burden on those few that regularly do patrol work is becoming a serious concern with the ever increasing cost of fuel. At our recent committee meeting we decided to put the following alternatives to home owners and residents, these are:

 1. Compensate those that do patrols. For this to work we will need a reliable regular income which can only be achieved by home owners/residents paying a monthly fee. This model can only work if we have enough patrollers, consider the following example:

  Split Bettys Bay into 4 areas with 2 people per area each working 3 hours from 7pm to 7am. This would require 32 people per day. The number of days we work will depend on how many multiples of 32 we have. If we work 7 days per week we would need 224 patrollers that work once per week. This would also require a fixed roster and additional radios etc and also people willing to do the planning and scheduling of the patrols. If we compensate people at R70 for a 3 hour shift, the cost will be R2 240/day or R67 200/month. If we charge homeowners/residents R50/month to become members of BBNW we would need 1 344 members signing a debit order to fund working 7days per week. This is similar to the way Kleinmond works.
 2. Currently the people who work regularly come predominately from Sunny Seas and Jocks Bay. We can continue calling for volunteers, as we are doing, and only work the areas where the volunteers reside. This will mean that certain areas of Bettys Bay will not be patrolled if there are insufficient volunteers.
 3. Abandon doing patrols all together.
 4. Move away from depending on patrols and invest in technology. This involves the installation of cameras at strategic positions and gets the funding via applying for a special ratings area (SRA) through the Overstrand Municipality. This process has started but has been put on hold until a mandate is received from homeowners/residents. This will be organized with the co-operation of OM. It is unlikely that both the SRA and the scenario in point 1 above will be affordable. It is envisaged that if the SRA is accepted and implemented the patrols will be significantly scaled down.

Many home owners may argue that they have all the precautions installed at their house ( alarms, beams, CCTV cameras, burglar bars, armed response and adequate insurance) so why should they pay. This is a valid point but such people must remember that the market value of their property will be determined by the overall crime situation in Bettys Bay. The fact that your home is secure will not matter if Bettys Bay becomes a crime ridden area.

We require feedback from home owners/residents as the way we are currently attempting to work is not sustainable. It is a sad state of affairs as the majority of people seem not to be interested in the crime situation in Bettys Bay and the initiatives the BBNW are attempting to put in place.

Your response via e-mail will be appreciated

Wishing you all a safe month
Regards

To enable us to keep our database updated we kindly request any changes to your contact details/house sale to be emailed to the address above.